ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

Λεωφ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ. 210 – 6453436

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

3.- Κτίρια και τεχνικά έργα

 

2.188.483,33

Κεφάλαιο

2.188.483,33

7.-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

273,00

Αποτελέσματα εις νέον

63.367,82

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)

 

2.188.756,33

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(Α)

2.251.851,15

Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

ΙΙ.-Απαιτήσεις

 

 

 

 

11.-Χρεώστες διάφοροι

 

74.895,36

Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

12.- Λογ.διαχ.προκτ.&πιστώσεων

 

5.132,29

1.Προμηθευτές

7,00

 

 

80.027,65

 

 

 

 

 

5.Υποχρ. από φόρ.-τέλη

12.351,32

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

 

 

11.Πιστωτές διάφοροι

57.955,94

1.Ταμείο

1.002,32

 

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)

70.314,26

3.Καταθέσεις όψεως

43.679,55

44.681,87

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)

 

124.709,52

 

 

 

 

 

 

 

Ε.-ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.-Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

 

 

9.797,30

Δ.- ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

9.797,30

1.Έσοδα επομ. χρήσεων

243,75

 

 

 

2.Έξοδα χρήσης δουλ/να

845,21

 

 

 

3.Λοιποί μεταβατ. λογ/σμοί

8,78

 

 

 

 

1.097,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Γ+Δ+Ε)

 

 

2.323.263,15

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

 

2.323.263,15

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

83.836,51

ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

264.979,50

 

ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2016

9,81

264.989,31

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

348.825,82

ΜΕΙΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

Έξοδα  διοίκησης

161.136,61

 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

5.280,00

 

Παροχές τρίτων

10.244,34

 

Φόροι – τέλη

67.148,67

 

Βοηθήματα

 

 

              Α)Σπαστικά παιδιά                      15.500,00

 

 

              Β)Λοιποί αναξιοπαθούντες          7.000,00

22.500,00

 

Διάφορα έξοδα

19.084,08

 

Έξοδα τραπεζών

64,30

285.458,00

Αδιανέμητα 31/12/2016

 

63.367,82

Αθήνα 31.12.2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                        Η Λογίστρια

 

ΙΑΚΩΒΟΣ   ΚΩΝ.   ΣΚΑΣΗΣ                                                      ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ

                                                                                                Α΄ ΤΑΞΗΣ    15767/2001

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

Λεωφ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ. 210 – 6453436

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 – 31.12.2016

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

59.687,06

ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2016

 

 

 

             Από εκμίσθωση  ακινήτων χρήσης

260.365,30

 

 

             Από τόκους πιστωτικούς

9,81

 

 

             Από απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων

9.825,17

 

 

             Από προείσπραξη μισθωμάτων επομ. χρήσης

252,53

 

270.452,81

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

330.139,87

ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο

 

 

 

             Α) ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια δήλωση)

33.815,27

 

 

             Β) ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2014 ( 2016 )

42.201,67

 

 

             Γ) ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

 7.020,17

 

83.037,11

             ΥΠΟΛΟΙΠΟ

 

 

247.102,76

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα

 

 

 

             Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

 

150.720,97

 

             Λοιπά λειτουργικά έξοδα

 

30.670,32

 

             Έξοδα  τρίτων

 

6.529,60

 

             Βοηθήματα

 

 

 

             Α) Σπαστικά παιδιά

7.500,00

 

 

             Β) Λοιποί αναξιοπαθούντες

7.000,00

14.500,00

202.420,89

 

 

 

 

Υπόλοιπο διαθεσίμων 2016 (ταμείο & τράπεζες)

 

 

44.681,87

 

ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                        Η Λογίστρια

 

ΙΑΚΩΒΟΣ   ΚΩΝ.   ΣΚΑΣΗΣ                                                      ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ

                                                                                                Α΄ ΤΑΞΗΣ    15767/2001