ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Ι.-ΕΣΟΔΑ:  

Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο                         

 από την χρήση 1.1 έως 31.12.2017    Ευρώ      36.000,00           

Β.- ΄Εσοδα από μισθώματα                Ευρώ     345.574,20

                           Σ ύ ν ο λ ο   εσόδων   €     381.574,20

Έσοδα € 381.574,20 – [Εγγυήσεις +φόρος

Δημοσίου  € 34.922,50]

            Σ ύ ν ο λ ο  διαθεσίμων               €   346.651,70

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ :                                              Ευρώ

1.  α)Φόρος μισθωμάτων                        35.000,00

    β)Φόρος Ακίνητης Περιουσίας             45.000,00

2.- Έξοδα διοίκησης                             161.136,64  

3.- Φόρος υπέρ Δημοσίου Ν. 4182/2013     7.000,00

4.- Μισθώματα                                        1.800,00

5.-Λειτουργικά έξοδα                               3.000,00

6.-Ασφάλιστρα κτιρίων                             4.500,00

7.-Αμοιβή λογιστού                                   6.138,00

8.-Κοινόχρηστα                                        9.000,00

9.-Ψύξη-θέρμανση Συγγρού 350               15.000,00

10.-Διάφορα έξοδα                                     6.000,00

11.-Μνημόσυνο διαθέτιδος                         1.000,00

12.-Αμοιβή συμβολαιογράφου                    2.000,00

13.  Βοηθήματα σε σπαστικά παιδιά          20.000,00

14.- Βοηθήματα σε λοιπούς                      20.000,00

            ΣΥΝΟΛΟ                 Ευρώ         336.574,64                  

                    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ           10.077,06

                ΣΥΝΟΛΟ                                346.651,70 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ