ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ
Λεωφ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ. 210 – 6453436
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
3.- Κτίρια και τεχνικά έργα   2.188.483,33 Κεφάλαιο 2.188.483,33
7.-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   618,00 Αποτελέσματα εις νέον 64.674,29
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)   2.189.101,33 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α) 2.253.157,62
         
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΙΙ.-Απαιτήσεις   79.936,07 5.Υποχρ. από φόρ.-τέλη 18.066,75
11.-Χρεώστες διάφοροι   5.132,29 11.Πιστωτές διάφοροι 74.770,13
12.- Λογ.διαχ.προκτ.&πιστώσεων   85.068,36 Σύνολο υποχρεώσεων (Γ) 92.836,88
         
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ        
1.Ταμείο 1.245,62      
3.Καταθέσεις όψεως 41.089,72 42.335,34    
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)   127.403,70    
         
Ε.-ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     Δ.- ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
2.-Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 29.926,00 1.Έσοδα επομ. χρήσεων 243,75
      2.Έξοδα χρήσης δουλ/να 184,00
      3.Λοιποί μεταβατ. λογ/σμοί 8,78
    29.926,00   436,53
         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)   2.346.431,03 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 2.346.431,03
         
         
         
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
         
ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ        63.367,82
ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017   284.814,20    
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2017   3,05   284.817,25
Σ Υ Ν Ο Λ Ο       348.185,07
ΜΕΙΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ        
Έξοδα  διοίκησης   138.117,12    
Αμοιβές και έξοδα τρίτων   3.670,00    
Παροχές τρίτων   14.993,38    
Φόροι – τέλη   65.329,24    
Βοηθήματα        
              Α)Σπαστικά παιδιά 28.000,00      
              Β)Λοιποί αναξιοπαθούντες 12.000,00 40.000,00    
Διάφορα έξοδα   21.238,19    
Έξοδα τραπεζών   162,85   283.510,78
Αδιανέμητα 31/12/2017       64.674,29
         
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ 
  Η Λογίστρια
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ
Α' ΤΑΞΗΣ    15767/2001

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ
Λεωφ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ. 210 – 6453436
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 - 31.12.2017
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   44.681,87
ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2017    
             Από εκμίσθωση  ακινήτων χρήσης 267.213,51  
              Από τόκους πιστωτικούς 3,05  
              Από απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων 10.728,73  
              Από προείσπραξη μισθωμάτων επομ. Χρήσης 252,53 278.197,82
     
ΑΘΡΟΙΣΜΑ   322.879,69
ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο    
             Α) ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια δήλωση) 33.257,59  
             Β) ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2014 ( 2017 ) 42.201,67  
             Γ) ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 6.993,86 82.453,12
             ΥΠΟΛΟΙΠΟ   240.426,57
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα    
             Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (στη χρήση) 126.201,65  
             Λοιπά λειτουργικά έξοδα 39.338,78  
             Έξοδα  τρίτων 4.550,80  
             Βοηθήματα 28.000,00 198.091,23
     
Υπόλοιπο διαθεσίμων 2017 (ταμείο & τράπεζες)   42.335,34
     
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ 
Η Λογίστρια
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ
Α' ΤΑΞΗΣ    15767/2001