ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
   
Ι. ΕΣΟΔΑ:  
Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την χρήση 1.1 έως 31.12.2018 50.000,00 €
Β.-΄Εσοδα από μισθώματα 351.562,20 €
Σ ύ ν ο λ ο εσόδων 401.562,20 €
 - Εγγυήσεις & φόρος Δημοσίου 47.882,50 €
Σ ύ ν ο λ ο διαθεσίμων 353.679,70 €
   
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ:  
1.α) Φόρος μισθωμάτων 50.000,00 €
1.β) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 42.000,00 €
2. Έξοδα διοίκησης 161.136,64 €
3. Φόρος υπέρ Δημοσίου Ν. 4182/2013 9.000,00 €
4. Μισθώματα 1.800,00 €
5. Λειτουργικά έξοδα 3.000,00 €
6. Ασφάλιστρα κτιρίων 4.295,37 €
7. Αμοιβή λογιστού 6.138,00 €
8. Κοινόχρηστα 8.000,00 €
9. Ψύξη-θέρμανση Συγγρού 350 15.000,00 €
10. Διάφορα έξοδα 6.000,00 €
11. Μνημόσυνο διαθέτιδος 1.000,00 €
12. Αμοιβή συμβολαιογράφου 2.000,00 €
13. Βοηθήματα σε σπαστικά παιδιά 21.000,00 €
14. Βοηθήματα σε λοιπούς 21.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 351.370,01 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2.309,69 €
ΣΥΝΟΛΟ 353.679,70 €
   
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
   
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ