ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ
Λεωφ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ. 210 – 6453436
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
3.- Κτίρια και τεχνικά έργα   2.188.483,33   Κεφάλαιο 2.188.483,33
4. - Μηχ/τα-Τ.Ε-Λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός   15.000,01      
7.-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   618,00   Αποτελέσματα εις νέον 107.121,51
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)   2.204.101,34   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α) 2.295.604,84
           
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΙΙ.-Απαιτήσεις       1.- Προμηθευτές 5.999,45
11.-Χρεώστες διάφοροι   66.124,89   5.Υποχρ. από φόρ.-τέλη 15.384,51
12.- Λογ.διαχ.προκτ.&πιστώσεων   5.132,29   11.Πιστωτές διάφοροι 38.882,50
    71.257,18   Σύνολο υποχρεώσεων (Γ) 60.266,46
           
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ          
1.Ταμείο 869,19        
3.Καταθέσεις όψεως 52.450,65 53.319,84      
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)   124.577,02      
           
Ε.-ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       Δ.- ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
2.-Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 28.486,00   1.Έσοδα επομ. χρήσεων 1.243,75
           
        3.Λοιποί μεταβατ. λογ/σμοί 49,31
    28.486,00     1293,06
           
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)   2.357.164,36   ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 2.357.164,36
           
           
           
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
           
ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ        64.674,29
ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 334.457,70      
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.400,00      
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2017   3,48     336.861,18
Σ Υ Ν Ο Λ Ο         401.535,47
ΜΕΙΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ          
Έξοδα  διοίκησης   161.136,64      
Αμοιβές και έξοδα τρίτων   3.386,00      
Παροχές τρίτων   18.030,96      
Φόροι – τέλη   65.329,16      
Βοηθήματα          
              Α)Σπαστικά παιδιά 28.000,00        
              Β)Λοιποί αναξιοπαθούντες 12.000,00 40.000,00      
Διάφορα έξοδα   5.356,90      
Έξοδα τραπεζών   174,30     294.413,96
Αδιανέμητα 31/12/2018         107.121,51
           
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ 
    Η Λογίστρια
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ
Α' ΤΑΞΗΣ    15767/2001

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ
Λεωφ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ.: 210 6453436
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 - 31.12.2018
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     42.335,34
ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2017      
             Από εκμίσθωση  ακινήτων χρήσης 313.598,87    
              Από τόκους πιστωτικούς 3,48    
              Από απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων 30.284,56    
              Από προείσπραξη μισθωμάτων επομ. Χρήσης 1.293,06    
              Από προνόμια και διοικητ. παραχωρήσεις 1.500,00    
              Από εγγυήσεις νέων μισθώσεων 8.800,00   355.479,97
ΑΘΡΟΙΣΜΑ     397.815,31
       
ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο      
             Α) ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια δήλωση) 31.945,22    
             Β) ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2014 ( 2017 ) 41.008,96    
             Γ) ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 12.085,33   85.039,51
             ΥΠΟΛΟΙΠΟ     312.775,80
       
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα      
             Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (στη χρήση) 161.136,64    
             Λοιπά λειτουργικά έξοδα 54.120,68    
             Έξοδα  τρίτων 4.198,64    
             Βοηθήματα 40.000,00   259.455,96
       
Υπόλοιπο διαθεσίμων 2018 (ταμείο & τράπεζες)     53.319,84
       
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ 
Η Λογίστρια
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ
Α' ΤΑΞΗΣ    15767/2001