ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020
     
Ι.-ΕΣΟΔΑ:    
Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την χρήση 1.1 έως 31.12.2019 απομένον προς διάθεση € 8.704,16
Β.- Εσοδα από μισθώματα: € 353.368,20
  Σ ύ ν ο λ ο   διαθεσίμων € 362.072,36
     
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ   Ευρώ
1. α)Φόρος μισθωμάτων 45.000,00
  β)Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 42.000,00
2. Έξοδα διοίκησης 161.136,64
3. Μισθώματα 1.800,00
4. Λειτουργικά έξοδα 3.000,00
5. Ασφάλιστρα κτιρίων 4.300,00
6. Αμοιβή λογιστού 6.138,00
7. Κοινόχρηστα 12.000,00
8. Ψύξη-θέρμανση Συγγρού 350 15.000,00
9. Διάφορα έξοδα 6.000,00
10. Μνημόσυνο διαθέτιδος 1.000,00
11. Αμοιβή συμβολαιογράφου 2.000,00
12. Βοηθήματα σε σπαστικά παιδιά 27.500,00
13. Βοηθήματα σε λοιπούς 27.500,00
  ΣΥΝΟΛΟ 354.374,64
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.697,72
  ΣΥΝΟΛΟ 362.072,36
     
  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019  
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΣ  
     
  ΙΑΚΩΒΟΣ   ΚΩΝ.   ΣΚΑΣΗΣ