Ι.-ΕΣΟΔΑ:  

Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την χρήση                    

 1.1 έως 31.12.2020  απομένον προς διάθεση    € 3.313,16

                                                                 

Β.- Εσοδα από μισθώματα:                        €   356.049,80

            Σ ύ ν ο λ ο  διαθεσίμων                €    359.362,96

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ                                                  Ευρώ

1.α)Φόρος μισθωμάτων                            25.000,00

  β)Φόρος Ακίνητης Περιουσίας                45.000,00

2.-Έξοδα διοίκησης                               161.136,64  

3.- Μισθώματα                                       1.800,00

4.-Λειτουργικά έξοδα                               3.000,00

5.-Ασφάλιστρα κτιρίων                              4.300,00

6.-Αμοιβή λογιστού                                   6.138,00

7.-Κοινόχρηστα                                           8.000,00

8.-Ανακαίνιση ΣΤ΄ορόφου Συγγρού 100    30.000,00

9.-Διάφορα έξοδα                                      6.000,00

10.-Μνημόσυνο διαθέτιδος                          1.000,00

11.-Αμοιβή συμβολαιογράφου                   2.000,00

12.- Βοηθήματα σε σπαστικά παιδιά          30.000,00

13.- Βοηθήματα σε λοιπούς                       30.000,00   

                                     ΣΥΝΟΛΟ              353.374,64

            ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                        5.988,32

                                   ΣΥΝΟΛΟ                  359.362,96

 

                                          Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ   

 

 

                                                     ΙΑΚΩΒΟΣ  ΚΩΝ.  ΣΚΑΣΗΣ