Ι.-ΕΣΟΔΑ:  

Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την χρήση                    

 1.1 έως 31.12.2021 απομένον προς διάθεση        €  38.361,81 

                                                                 

Β.- Εσοδα από μισθώματα:                                €  354.351,20

            Σ ύ ν ο λ ο  διαθεσίμων                       €     392.713,01 

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ                                               Ευρώ

1.α)Φόρος μισθωμάτων                         20.000,00

  β)Φόρος Ακίνητης Περιουσίας              45.000,00

2.- Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή                     3.100,00

3.-Έξοδα διοίκησης                               161.136,64  

4.- Μισθώματα                                        1.800,00

5.-Λειτουργικά έξοδα                                3.000,00

6.-Ασφάλιστρα κτιρίων                              4.300,00

7.-Αμοιβή λογιστού                                    6.138,00

8.-Κοινόχρηστα                                         10.000,00

9.- Ανακαίνιση ΣΤ΄ορόφου Συγγρού 100    30.000,00

10.-Διάφορα έξοδα                                     8.000,00

11.-Μνημόσυνο διαθέτιδος                          1.000,00

12.-Αμοιβή συμβολαιογράφου                    2.000,00

13.- Βοηθήματα                                        75.000,00   

                          ΣΥΝΟΛΟ                  €  370.474,64

                               Πλεόνασμα          €    22.238,37

                                           ΣΥΝΟΛΟ       €          392.713,01

 

 

                                          Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ   

                                                     ΙΑΚΩΒΟΣ  ΚΩΝ.  ΣΚΑΣΗΣ