ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

Λεωφ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ. 210 – 6453436

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 - 31/12/2021

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

   

104.781,17

ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2021

     
 

Από Εκμίσθωση Ακινήτων Χρήσης & Χαρτόσημο

328.394,03

   
 

Από Τόκους Πιστωτικούς

10,30

   
 

Από Απαιτήσεις Προηγούμενων Χρήσεων

     
 

Από Προείσπραξη Μισθωμάτων Επόμενης Χρήσης

     
 

Από Προνόμια & Διοικητικές Παραχωρήσεις

789,76

   
 

Από Εγγυήσεις Μισθωμάτων

     
   

 

 

329.194,09

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

   

433.975,26

         
         

ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο 2021

     
 

Φόρος Εισοδήματος

8.494,09

   
 

ΕΝΦΙΑ  Ν.4223/2014  (2019)

41.008,96

 

49.503,05

       

384.472,21

         

ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα 2021

     
 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

161.136,51

   
 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

23.397,39

   
 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

7.515,50

   
 

Βοηθήματα

75.000,00

 

267.049,40

         

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2021 (ταμείο & τράπεζες)

   

117.422,81

         

                        

Αθήνα 22 Απριλίου 2022

Ο

Πρόεδρος του ∆. Σ.

Το Μέλος του ∆.Σ. & Γραμματέας

Το Μέλος του ∆.Σ. & Ταμίας

Ο

Λογιστής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιάκωβος Κ. Σκάσης

Άννα Γ. Περδικάρη

Αλέξης Ιακ. Σκάσης

Αλέξανδρος Κ. Βασιλάκης

ΑΔΤ: Τ-015604/1996

ΑΔΤ: Ι-165671/1974

ΑΔΤ:ΑΚ502110/2012

Αρ. Αδείας 0113867        Α' Τάξης Ο.Ε.Ε.

Β.5  Ισολογισμός  πολύ μικρών  οντοτήτων 2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

ΑΦΜ : 090310350    Λ.Συγγρού 98-100   ΑΘΗΝΑ

                 

Περιουσιακά Στοιχεία

 

2021

 

2020

Πάγια

 

 

 

2.233.483,33

 

 

 

2.233.483,33

Μείον:Αποσβεσμένα

 

-523.801,28

 

 

 

-454.951,12

 

 

         Απομειωμένα

 

0,00

 

-523.801,28

 

0,00

 

-454.951,12

 

 

 

 

1.709.682,05

   

 

1.778.532,21

Απαιτήσεις

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

 

 

 

19.518,53

 

 

 

34.838,67

Λοιπά

 

 

 

128.407,65

 

 

 

171.160,69

Σύνολο Ενεργητικού

 

 

 

1.857.608,23

 

 

 

1.984.531,57

Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαια και Αποθεματικά

 

 

 

1.802.503,13

 

 

 

1.904.178,40

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

39.686,84

 

 

 

39.686,84

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

15.418,26

 

 

 

40.666,33

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

 

 

 

1.857.608,23

 

 

 

1.984.531,57

Β.6   Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

ΑΦΜ : 090310350    Λ.Συγγρού 98-100   ΑΘΗΝΑ

         
 

 

2021

 

2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

 

328.394,03

 

312.845,18

Λοιπά συνήθη έσοδα

 

789,76

 

1.050,00

Παροχές σε εργαζόμενους

 

-161.136,51

 

-161.136,64

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

 

-68.850,16

 

-68.850,16

Λοιπά έξοδα και ζημιές

 

-196.480,04

 

-117.571,21

Λοιπά έσοδα και κέρδη

 

0,00

 

7,83

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

 

-365,80

 

-174,89

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

-97.648,72

 

-33.829,89

Φόροι

 

    0,00

 

-10.104,80

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

 

-97.648,72

 

-43.934,69

Αθήνα 22 Απριλίου 2022

Ο

Πρόεδρος του ∆. Σ.

Το Μέλος του ∆.Σ. & Γραμματέας

Το Μέλος του ∆.Σ. & Ταμίας

Ο

Λογιστής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιάκωβος Κ. Σκάσης

Άννα Γ. Περδικάρη

Αλέξης Ιακ. Σκάσης

Αλέξανδρος Κ. Βασιλάκης

ΑΔΤ: Τ-015604/1996

ΑΔΤ: Ι-165671/1974

ΑΔΤ:ΑΚ502110/2012

Αρ. Αδείας 0113867        Α' Τάξης Ο.Ε.Ε.