Ι.-ΕΣΟΔΑ:  

Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την χρήση                    

 1.1 έως 31.12.2022 απομένον προς διάθεση     € 29.713,16                                                                 

Β.- Εσοδα από μισθώματα:                          €   344.595,28

            Σ ύ ν ο λ ο  διαθεσίμων                € 374.308,44

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ                                               Ευρώ

1.α)Φόρος μισθωμάτων                           25.000,00

  β)Φόρος Ακίνητης Περιουσίας                 53.220,00

2.- Κράτηση 5/1000 του άρθρου 65 του

Ν. 4182/2013                                         13.603,45

3.- Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή                      3.472,00

4.- Έξοδα Διοίκησης                              161.136,64  

5.- Μισθώματα                                         1.800,00

6.-Λειτουργικά έξοδα                                3.000,00

7.-Ασφάλιστρα κτιρίων                             4.300,00

8.-Αμοιβή λογιστή                                   6.138,00

9.-Κοινόχρηστα                                      10.000,00

10.- Ανακαίνιση ΣΤ΄ ορόφου Συγγρού 100     30.000,00

11.- Ανακαίνιση τμημάτων Α΄ και Δ΄

ορόφων Συγγρού 98 - 100                         15.000,00

12.- Διάφορα έξοδα                                  6.000,00

13.-Μνημόσυνο διαθέτιδος                         1.000,00

14.-Αμοιβή συμβολαιογράφου                      2.000,00

15.- Βοηθήματα                                        35.000,00   

                                  ΣΥΝΟΛΟ         370.670,09

          ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                    3.638,35

                                  ΣΥΝΟΛΟ       € 374.308,44

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2022

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ  ΣΚΑΣΗΣ