ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ
Λεωφ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ. 210 – 6453436
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 - 31/12/2022

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

117.422,81

ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2022

Από Εκμίσθωση Ακινήτων Χρήσης & Χαρτόσημο

380.322,83

Από Τόκους Πιστωτικούς

7,04

Από Απαιτήσεις Προηγούμενων Χρήσεων

320,13

Από Προείσπραξη Μισθωμάτων Επόμενης Χρήσης

Από Προνόμια & Διοικητικές Παραχωρήσεις

Από Εγγυήσεις Μισθωμάτων

 

380.650,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

498.072,81

ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο 2022

Φόρος Εισοδήματος

4.187,94

ΕΝΦΙΑ Ν.4223/2014 (2019)

53.220,00

57.407,94

440.664,87

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

100.659,13

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

73.828,99

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

8.220,00

Βοηθήματα

95.000,00

277.708,12

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2022 (ταμείο & τράπεζες)

162.956,75

 

Αθήνα 27 Απριλίου 2023

Ο

Πρόεδρος του ∆. Σ.

Το Μέλος του ∆.Σ. & Γραμματέας

Το Μέλος του ∆.Σ. & Ταμίας

Ο

Λογιστής

Ιάκωβος Κ. Σκάσης

Αγγελική Μ. Μουσούρη

Αλέξης Ιακ. Σκάσης

Αλέξανδρος Κ. Βασιλάκης

 

Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

ΑΦΜ : 090310350 Λ.Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ

Περιουσιακά στοιχεία

 

2022

2021

Πάγια

2.233.483,33

2.233.483,33

Μείον:Αποσβεσμένα

-592.651,45

-523.801,28

Απομειωμένα

0,00

 

-592.651,45

0,00

 

-523.801,28

 

1.640.831,88

1.709.682,05

Απαιτήσεις

42.000,48

19.518,53

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

0,00

0,00

Λοιπά

170.063,81

128.407,65

Σύνολο ενεργητικού

1.852.896,17

1.857.608,23

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά

1.785.823,70

1.802.503,13

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

35.286,84

39.686,84

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.785,63

15.418,26

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

1.852.896,17

1.857.608,23

 

Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

ΑΦΜ : 090310350 Λ.Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ

 

2022

2021

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

380.322,83

328.394,03

Λοιπά συνήθη έσοδα

7,04

789,76

Παροχές σε εργαζόμενους

-100.659,13

-161.136,51

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων

-68.850,17

-68.850,16

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-207.174,97

-196.480,04

Λοιπά έσοδα και κέρδη

0,00

0,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

101,23

-365,80

Αποτέλεσμα προ φόρων

3.746,83

-97.648,72

Φόροι

0,00

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

3.746,83

-97.648,72

 

 

Αθήνα 27 Απριλίου 2023

Ο

Πρόεδρος του ∆. Σ.

Το Μέλος του ∆.Σ. & Γραμματέας

Το Μέλος του ∆.Σ. & Ταμίας

Ο

Λογιστής

Ιάκωβος Κ. Σκάσης

Αγγελική Μ. Μουσούρη

Αλέξης Ιακ. Σκάσης

Αλέξανδρος Κ. Βασιλάκης