ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Ι.-ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩ:

Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο από την χρήση                    

1.1 έως 31.12.2023 απομένον προς διάθεση  €   295.850,00

Β.-Έσοδα από μισθώματα:                            € 417.365,82

Σ ύ ν ο λ ο  διαθεσίμων                              € 713.215,82
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩ:

1.α)Φόρος εισοδήματος                                55.000,00

  β)Φόρος Ακίνητης Περιουσίας                     53.220,00

2.- Κράτηση 5/1000 του άρθρου 65 του

     Ν. 4182/2013                                          15.507,48

3.- Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή                            3.968,00

4.- Έξοδα Διοίκησης                                   180.621,12

5.- Μίσθωμα γραφείου                                    1.800,00

6.-Λειτουργικά έξοδα                                      4.000,00

7.-Ασφάλιστρα κτιρίων                                   8.400,00

8.-Αμοιβή λογιστή                                          6.138,00

9.-Αμοιβή Δικηγορικής εταιρίας                       6.175,20

10.-Κοινόχρηστα                                            8.000,00          

11.- Κλιματισμός ΣΤ΄ ορόφου Συγγρού 100             0

12.- Ανακαίνιση τμημάτων Α΄ και Δ΄

     ορόφων Συγγρού 98 - 100                               0

13.- Διάφορα έξοδα                                       10.000,00

14.-Μνημόσυνο διαθέτιδος                              1.200,00

15.-Αμοιβή Συμβολαιογράφου                          2.000,00

16.-Εκσυχρονισμό κτιρίων                            220.000,00

17.-Βοηθήματα                                           125.000,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                   701.029,80
ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                 12.186,02

ΣΥΝΟΛΟ                                                € 713.215,82

 

ΑΘΗΝΑ 22/01/2024