Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

 

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και περί ώρα 10η πρωϊνή συνήλθαν στα ενταύθα και επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 98 - 100, 7ος όροφος γραφεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ» μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος: 1) Ιάκωβος Σκάσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Άννα Περδικάρη και Θεόδωρος Χαδιός, μέλη

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθ’ ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος εισηγείται να κληθεί η λογίστρια του Ιδρύματος κ. Ευγενία Χούμη να παραστεί κατά την συνεδρίαση. Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση αυτή και έτσι καλείται και προσέρχεται στη συνεδρίαση και η λογίστρια του Ιδρύματος. Μετά ταύτα ο Πρόεδρος μπαίνει στην συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση καταρτισθέντος ισολογισμού και απολογισμού χρήσεως 2015.

                Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι όπως είναι γνωστό κατά τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013, υποχρεούται το Ίδρυμα κατά την λήξη του οικονομικού έτους σε σύνταξη του γενικού ισολογισμού και απολογισμού των αποτελεσμάτων της χρήσης. Στο σημείο αυτό διαβάζεται ο ισολογισμός που έχει συνταχθεί από την λογίστρια, ο οποίος έχει ως εξής:

 

 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

ΑΩΟΥ  14 ήδη Λ. Συγγρού 98-100  ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛ. 210 – 6453436

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

3.- Κτίρια και τεχνικά έργα

 

2.188.483,33

Κεφάλαιο

2.188.483,33

7.-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

576,00

Αποτελέσματα εις νέον

83.836,51

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)

 

2.189.059,33

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(Α)

2.272.319,84

Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

ΙΙ.-Απαιτήσεις

 

 

 

 

11.-Χρεώστες διάφοροι

 

67.167,19

Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

12.- Λογ.διαχ.προκτ.&πιστώσεων

 

5.132,29

1.Προμηθευτές

493,42

 

 

72.299,48

 

 

 

 

 

5.Υποχρ. από φόρ.-τέλη

12.145,76

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

 

 

11.Πιστωτές διάφοροι

41.804,88

1.Ταμείο

3.079,73

 

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)

54.444,06

3.Καταθέσεις όψεως

56.607,33

59.687,06

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ)

 

131.986,54

 

 

 

 

 

 

 

Ε.- ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

Δ.- ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

 

7.000,00

1.Έσοδα επομ. χρήσεων

243,75

3.Λοιπές μεταβ.λογ.ενεργητικού

 

252,00

2.Έξοδα χρήσης δουλ/να

1.281,44

 

 

7.252,00

Λοιποί μεταβατ. λογ/σμοί

8,78

 

 

 

 

1.533,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Γ+Δ+Ε)

 

 

2.328.297,87

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

 

2.328.297,87

 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

155.389,64

ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

256.082,20

 

ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2015

1.089,80

257.172,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

412.561,64

ΜΕΙΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

Αμοιβές διοίκησης

159.886,36

 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

5.280,00

 

Παροχές τρίτων

26.209,67

 

Φόροι – τέλη

67.195,13

 

Βοηθήματα

 

 

                Α)Σπαστικά παιδιά                             22.500,00

 

 

                Β)Λοιποί αναξιοπαθούντες                11.000,00

33.500,00

 

Διάφορα έξοδα

36.499,37             

 

Έξοδα τραπεζών

154,60

328.725,13

Αδιανέμητα 31/12/2015

 

83.836,51

 

Αθήνα 31.12.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                          Η Λογίστρια

 

ΙΑΚΩΒΟΣ  ΚΩΝ.  ΣΚΑΣΗΣ                                                           ΕΥΓΕΝΙΑ  ΜΙΧ.  ΧΟΥΜΗ

 

Κατ’ ακολουθίαν τούτου ο Πρόεδρος ζητεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον παραπάνω ισολογισμό, ως έχει ανωτέρω. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν τον ως άνω ισολογισμό και βεβαιώνουν ότι ουδεμία μεταβολή επήλθε στα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος κατά το έτος 2015. Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινοί ότι έχει συνταχθεί από την λογίστρια και ο απολογισμός της χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015, ο οποίος έχει επί λέξει ως εξής:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ & ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ

ΑΩΟΥ  14  ήδη  Λ.  Συγγρού 98 – 100 – ΑΘΗΝΑ

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 – 31.12.2015

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

156.808,88

ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2015

 

 

 

Από εκμίσθωση  ακινήτων χρήσης

254.039,63

 

 

Από τόκους πιστωτικούς

1.089,80

 

 

Από απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων

7.252,00

 

 

Από προείσπραξη μισθωμάτων επομ. χρήσης

252,53

 

294.471,75

Αξίωση αχρεωστήτως καταβλ. φόρου εισ/τος

31.837,79

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

451.280,63

ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο

 

 

 

Α) ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια δήλωση)

16.978,95

 

 

Β) ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2014 ( 2015 )

45.279,10

 

 

Γ) ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

31.647,90

 

93.905,95

 

 

 

357.374,68

 

 

 

 

 

ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα

 

 

 

Αμοιβές διοίκησης

 

159.886,36

 

Αμοιβές τρίτων

 

5.280,00

 

Παροχές τρίτων

 

26.209,67

 

Διάφορα έξοδα

 

35.217,93

 

Έξοδα Τραπεζών

 

154,60

 

Βοηθήματα

 

 

 

Α) Σπαστικά παιδιά

22.500,00

 

 

Β) Λοιποί αναξιοπαθούντες

11.600,00

 

 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΟ

31.837,79

 

 

 

65.337,79

 

 

Λοιποί φόροι-τέλη

 

5.001,27

297.687,62

Υπόλοιπο διαθεσίμων 2015 (ταμείο & τράπεζες)

 

 

59.687,06

 

ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                                                    Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

 

           ΙΑΚΩΒΟΣ  ΚΩΝ.  ΣΚΑΣΗΣ                                            ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΟΥΜΗ

                                                                                                        Α΄ ΤΑΞΗΣ  15767/2001

 

Παμψηφεί των παρόντων εγκρίνεται και ο απολογισμός της χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015, αποφασίζεται δε η υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών του ισολογισμού και απολογισμού για τις σχετικές αναρτήσεις.

                Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου

πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 21  Απριλίου 2016

 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

                      ΙΑΚΩΒΟΣ    ΚΩΝ.    ΣΚΑΣΗΣ