ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ι.-ΕΣΟΔΑ:  

Α.- Μεταφερόμενο υπόλοιπο                         

 από την χρήση 1.1 έως 31.12.2016      Ευρώ                  40.000

Β.- Εσοδα εκ μισθωμάτων

         Σ ύ ν ο λ ο   εσόδων από μισθώματα  €         306.694,08

                       Σ ύ ν ο λ ο   εσόδων   €                       346.694,08

    Έσοδα €  346.694,08 - Εγγυήσεις €  24.362,50 

=                         Σ ύ ν ο λ ο  διαθεσίμων             € 322.331,58

 

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ                                               Ευρώ

       1.α)Φόρος μισθωμάτων                            30.000,00

  β)Φόρος Ακίνητης Περιουσίας                       45.000,00

2.-Έξοδα Διοίκησης                                        161.136,64  

3.- Φόρος υπέρ Δημοσίου Ν. 4182/2013         5.700,00

4.- Μισθώματα                                                  1.864,80

5.-Λειτουργικά έξοδα                                        3.000,00

6.-Ασφάλιστρα κτιρίων                                     4.500,00

7.-Αμοιβή λογιστού                                           6.500,00

8.-Κοινόχρηστα                                               15.000,00

9.-Διάφορα έξοδα                                            6.000,00

10.-Μνημόσυνο διαθέτιδος                              1.000,00

11.- Βοηθήματα σε σπαστικά παιδιά             20.000,00

12.- Βοηθήματα σε λοιπούς                           20.000,00

            ΣΥΝΟΛΟ                 Ευρώ                319.701,44                                 

                            ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ        2.630,14 

                  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

   

 

 

 

        ΙΑΚΩΒΟΣ  ΚΩΝ.  ΣΚΑΣΗΣ